Zbudování environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v mateřských a základních školách

7. 9. 2017 Martina Stará

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Ve výzvě, čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol, se rozdělí celkem 50 milionů korun. Žádosti je možné podat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:
a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol
a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Bližší informace zde.