Výzvy OPŽP Podpora preventivních protipovodňových opatření

6. 11. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy zaměřené na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou.

V rámci výzvy č. 45, která je zaměřená zejména na zprůtočnění nebo zvýšení potenciálu vodních toků, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intraviálu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků či na obnovení, výstavbu a renkonstrukci, případně modernizaci vodních děl sloužících povodňové ochraně mohou zájemci zažádat o podporu až 85 % celkových způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů projektu činí 200 000 Kč. O podporu mohou požádat kraje, obce a města, státní podniky, státní organizace, VŠ, NNO, příspěvkové organizace či podnikající fyzické osoby, a to od 1. listopadu 2016 (9:00) do 5. ledna 2017 (20:00).

V rámci výzvy č. 47, zaměřené na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány mohou zájemci požádat o podporu ve výši až 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše způsobilých výdajů projektu činí 200 000 Kč. O podporu mohou požádat kraje, obce a města, svazky obcí, státní organizace, VŠ, NNO či příspěvkové organizace, a to od 1. listopadu 2016 (9:00) do 5. ledna 2017 (20:00).

Pokud potřebujete s žádostí o podporu pomoci či máte jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.