Výzvy na podporu sociálního bydlení MMR vyhlásí v červnu

18. 4. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., jejichž vyhlášení bylo plánováno na duben tohoto roku, budou vyhlášeny později, a to v červnu 2017. Konkrétně se jedná o výzvu „Sociální bydlení II.“ s alokací 600 mil. Kč a výzvu „Sociální bydlení (SVL) II.“ s alokací 1 400 mil. Kč. O podporu budu moci zažádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

 

K posunu vyhlášení výzev dochází zejména z důvodu předpokládané úpravy kritérií, díky které se významně rozšíří okruh potenciálních projektů. Úpravy pak musí projednat a schválit členové Monitorovacího výboru IROP, který zasedne dne 8. června 2017. Řídicí orgán IROP rovněž plánuje zahrnout další změny, které celou podporu značně zvýhodní.Oproti předchozím výzvám plánuje ŘO IROP v nových výzvách následující změny:

  • Povolení výstavby nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou,
  • Zvýšení možného počtu sociálních bytů v jednom objektu z 8 bytů na 12 bytů,
  • Navýšení limitu způsobilých výdajů na m² z 27 500 Kč na 29 028 Kč,
  • Zvýšení limitu maximálního příjmu pro nájemníka z 0,5 násobku na 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ,
  • Zvýhodnění podpory v režimu SGEI – změna parametrů modelu výpočtu s dopadem na navýšení míry dotace a snížení doby pověření:
    • změna diskontní sazby ze 4 % na 1 %,
    • zvýšení ročního předpokládaného růstu nájemného z 1,3% na 2,1% podle údajů ČSÚ.
 
Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.