Výzvy na podporu sociálního bydlení MMR vyhlásí v červnu

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., jejichž vyhlášení bylo plánováno na duben tohoto roku, budou vyhlášeny později, a to v červnu 2017. Konkrétně se jedná o výzvu „Sociální bydlení II.“ s alokací 600 mil. Kč a výzvu „Sociální bydlení (SVL) II.“ s alokací 1 400 mil. Kč. O podporu budu moci zažádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

 

K posunu vyhlášení výzev dochází zejména z důvodu předpokládané úpravy kritérií, díky které se významně rozšíří okruh potenciálních projektů. Úpravy pak musí projednat a schválit členové Monitorovacího výboru IROP, který zasedne dne 8. června 2017. Řídicí orgán IROP rovněž plánuje zahrnout další změny, které celou podporu značně zvýhodní.Oproti předchozím výzvám plánuje ŘO IROP v nových výzvách následující změny:

  • Povolení výstavby nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou,
  • Zvýšení možného počtu sociálních bytů v jednom objektu z 8 bytů na 12 bytů,
  • Navýšení limitu způsobilých výdajů na m² z 27 500 Kč na 29 028 Kč,
  • Zvýšení limitu maximálního příjmu pro nájemníka z 0,5 násobku na 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ,
  • Zvýhodnění podpory v režimu SGEI – změna parametrů modelu výpočtu s dopadem na navýšení míry dotace a snížení doby pověření:
    • změna diskontní sazby ze 4 % na 1 %,
    • zvýšení ročního předpokládaného růstu nájemného z 1,3% na 2,1% podle údajů ČSÚ.
 
Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.