Výzva pro územní samosprávné celky_OPZ

23. 3. 2018 Martina Stará

V rámci Operačního programu Zaměstnanost si mohou obce zažádat o podporu na pomoc ÚSC připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve SRRVS (Strategický rámec rozvoje veřejné správy).

Příjem žádostí: od 22. 3. do 15. 6. 2018
Limity rozpočtu: 1 – 10 mil. Kč
Délka realizace: max. 24 měsíců
Spolufinancování: 5 %
Alokace: 270 750 000 Kč

AKTIVITY PROJEKTU:

Podpora řízení kvality
• Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality.
• Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality.
• CAF, ISO 9001, ISO/ IEC 27001 (ISMS), Model CSR a udržitelného rozvoje, Model excelence EFQM, MA 21, benchmarking/ benchlearning.

Podpora tvorby strategických dokumentů
• Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů.
• Tvorba či aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení obcí a krajů (pasporty, generely, apod.).
• Zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi
implementace GDPR.

Podpora procesního řízení v organizaci
• Popis hlavních procesů organizace, zejména procesů realizovaných v rámci přenesené působnosti
(životní situace), resp. samostatné působnosti; zavedení systému řízení procesů v organizaci.
• Součástí aktivit mohou být vzdělávací aktivity k procesnímu řízení, pořízení SW nástroje
k procesnímu řízení.

Nástroje komunikace s veřejností
• Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem
k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data) vč. souvisejícího
vzdělávání (kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí).

Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů
ve veřejné správě.
• Realizace školících programů včetně tvorby nových vzdělávacích programů, využity mohou být nástroje jako kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí, konzultace, workshopy.

Bližší informace k vyhlášené výzvě zde.

Budete-li chtít poskytnout více informací, případně pomoci se zpracováním projektové žádosti, neváhejte nás kontaktovat.