Výzva MZP Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech

22. 8. 2016 Alena Kováříková

Od poloviny srpna 2016 v rámci Operačního programu Životní prostředí příjímá Ministertvo životního prostředí žádosti o podporu vyhlášené výzvy zaměřené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příklady podporovaných aktivit jsou: zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu; jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků apod.)

Oprávnění žadatelé – kraje, obce, DSO, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,  církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a družstva či podnikající FO mohou žádost o podporu podat do 17. 10. 2016. Minimální výše způsobilých výdajů projektu činí 250 000 Kč s podporou ve výši 60 % způsobilých výdajů.

Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.