Výzva k podávání žádostí o grant z programu Zelené oázy 2017

7. 9. 2017 Martina Stará

Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.

Cílem výzvy je podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektů.

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku)

Minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč. Realizace projektu je možná od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018

Na co můžete žádat?

  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin
  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.)
  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele)
  • zakoupení/zapůjčení nářadí
  • odborné poradenství
  • tvorba výukových materiálů
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
  • mzdové náklady

Bližší informace zde.