Ukončení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy IROP

12. 6. 2018 Martina Stará

MAS Bobrava, z.s vyhlásila dne 30. 4. 2018, 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměstnanost s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 1 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Výzva měla za cíl podpořit následující aktivity:
➢ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
➢ Infrastruktura základních škol
➢ Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Žadatelé mohli do výzvy předkládat své žádosti prostřednictvím MS2014+ od 14. 5. 2018, 12:00 hodin do 11. 6. 2018, 12:00 hodin. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 6 000 000 Kč. Přijaty byly celkem 2 žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 4 867 833,11 Kč. Projekty následně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Ty, které splní všechna kritéria, postoupí k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS. Projekty, které projdou věcným hodnocením, budou zaslány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Dne 11. 6. 2018 ve 12 hod byl příjem žádostí ukončen.

Seznam přijatých žádostí 1. výzva IROP

Úplné znění 1. výzvy IROP zde.