Ukončení příjmu žádostí 3. výzvy IROP

11. 6. 2019 Martina Stará

MAS Bobrava, z.s vyhlásila dne 29. 4. 2019 3. výzvu v rámci IROP s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 3 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Žadatelé mohli do výzvy předkládat své žádosti prostřednictvím systému MS2014+ od 13. 5. 2019, 12:00 hodin do 10. 6. 2019, 12:00 hodin. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 2 610 806,89 Kč. Přijata byla 1 žádost o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 840 370,00 Kč. Projekt následně projde kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Splní-li projekt všechna kritéria, postoupí k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS. Projede-li projekt i věcným hodnocením, bude zaslán na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Seznam přijatých žádostí 3. výzva IROP zde.