Ukončení přijmu žádostí 5. výzvy IROP

8. 11. 2021 Martina Stará

Dne 8. 11. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 5. výzvy IROP s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 5 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Výzva měla za cíl podpořit následující aktivity:

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava

Žadatelé mohli do výzvy předkládat své žádosti prostřednictvím MS2014+ od 27. 9. 2021, 12:00 hodin do 8. 11. 2021, 12:00 hodin. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 1 408 930,78 Kč. Přijaty byly celkem 2 žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 1 434 864,75 Kč. Seznam přijatých žádostí zde.

Projekty následně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Ty, které splní všechna kritéria, postoupí k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS. Projekty, které projdou věcným hodnocením, budou zaslány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti.