Ukončení příjmů žádostí 2. výzva IROP

7. 11. 2018 Martina Stará

MAS Bobrava, z.s vyhlásila dne 27. 8. 2018, 2. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměstnanost s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Výzva měla za cíl podpořit následující aktivity:
➢ Bezpečnost dopravy
➢ Cyklodoprava

Žadatelé mohli do výzvy předkládat své žádosti prostřednictvím MS2014+ od 10. 9. 2018, 12:00 hodin do 5. 11. 2018, 12:00 hodin. 

Finanční alokace výzvy byla stanovena na 19 000 000 Kč. Přijaty byly celkem 3 žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 9 166 767,80 Kč. Projekty následně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Ty, které splní všechna kritéria, postoupí k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS. Projekty, které projdou věcným hodnocením, budou zaslány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Seznam přijatých žádostí 2. výzva IROP

Úplné znění 2. výzvy IROP zde.