Startuje další vlna výzev v Operačním programu Životní prostředí

18. 4. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Jedná se celkem o 9 výzev, z nichž byla většina vyhlášena již začátkem dubna 2017. Celková alokace těchto výzev činí přes 5 miliard korun a poputuje např. na preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek.

Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 3. dubna, výjimku tvoří pouze výzvy na protipovodňová opatření, kde příjem žádostí začne 18. dubna. Největší podíl z celkových vymezených prostředků, rovné 3 miliardy korun, půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov.

Výzva zaměřená na energeticky úsporné renovace budov nabízí zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov atraktivnější. Podpora se zvyšuje na 55 % celkových způsobilých výdajů, přičemž u projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách může podpora činit až 70 % celkových způsobilých výdajů. Další novinkou v oblasti energetických úspor je podpora realizace dílčího zateplení. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku (úroková sazba začíná již na 0,45 %) od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce letošního září.

Vyšší dotace půjdou i na výstavbu nových veřejných budov v pasivním standardu. Žadatelé o podporu mohou zažádat o dotaci na celou stavbu, a to až do výše 30 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně pak 50 mil. korun. O podporu v rámci této výzvy budou moci zažádat zejména obce, kraje, svazky obcí či školská zařízení do konce října 2019.

Do oblasti prevence vzniku odpadů, konkrétně v rámci výzvy na podporu projektů zaměřených na předcházení vzniku komunálních a nově u průmyslových odpadů je alokováno 600 mil. korun. Obce získají dotace například na pořízení domácích kompostérů pro své občany apod. Podporu až 85 % celkových způsobilých výdajů budou moci získat projekty zavádějící systém odvozu nechtěných předmětů tzv. ode dveří ke dveřím („door to door“ systém) či budující centra opětovného použití tzv. re-use center.

Další dvě nově vyhlášené výzvy v oblasti odpadového hospodářství cílí na projekty Integrovaných územních investic (ITI) a příležitost představují právě pro ty městské oblasti, které mají zpracovanou strategii ITI, konkrétně se jedná o Olomouckou a Ostravskou aglomeraci a Brněnskou metropolitní oblast. Kraje, obce, města i podnikatelské subjekty z těchto oblastí mohou získat dotaci na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a vůbec na systémy pro separaci, oddělený sběr odpadů a jejich následné materiální i energetické zpracování. Podpora pro projekty na předcházení vzniku komunálních odpadů je určena jen pro území Olomoucké aglomerace. V obou výzvách je příjem žádostí otevřen až do 2. ledna 2019.

Významné finanční prostředky půjdou i na preventivní protipovodňová opatření. Dvě nové výzvy zaměřené na tuto oblast nabízejí celkem 300 milionů korun. Jedna z výzev podpoří budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a tvorbu povodňových plánů. Druhá z výzev je zaměřena na projekty analýz odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Podpora bude činit až 85 % celkových způsobilých výdajů, u budování varovných systémů může maximální podpora dosáhnout až 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Poslední z nově vyhlášených výzev nabídne dotace na zpracování plánů ÚSES (Územní systém ekologické stability), kde jsou cílovými skupinami obce s rozšířenou působností.

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete s žádostí o podporu poradit, neváhejte se na nás obrátit!