Setkání se zástupci škol k projektu MAP II a šablonám II v Křenovicích a v Moravanech

15. 1. 2018 Alena Kováříková

Ve dnech 9. ledna 2018 v Křenovicích a 11. ledna 2018 v Moravanech jsem uspořádali informační setkání pro zástupce škol k projektům Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Šlapanice II (dále jen „MAP II) a šablony II. 

Setkání jsme zahájili informací o aktuálním stavu projektu MAP I a jeho výstupy, s nimiž již byli vedoucí pracovníci škol seznámeni. Na projekt MAP I bychom rádi navázali projektem MAP II, v rámci něhož jsou realizovány dvě stěžejní aktivity – Akční plánování a Implementace MAPAktivita Akční plánování je zaměřena na rozvoj a aktualizace MAP, jehož součástí bude i podpora škol v plánování. Výstupem posledně jmenované aktivity je tzv. popis potřeb školy, který si každá zapojené škola do projektu MAP II  zpracuje. Se zpracováním uvedeného popisu potřeb školy budou škole pomáhat pracovníci realizačního týmu MAP, kteří budou k této problematice proškoleni.

V rámci aktivity Implementace MAP budou realizovány aktivity, které již byly a boudou naplánovány v tzv. ročním akčním plánu. Aktuální podoba ročního akčního plánu byla za spolupráce pracovních skupin vytvořena již při realizaci projektu MAP I. V rámci projektu MAP II bude možné tento plán aktivit aktualizovat. Aktéři vzdělávání tak budou moci i nadále plánovat aktivity spolupráce a následně je realizovat. 

Přítomní byli rovněž seznámeni s aktuálním výhledem realizace projektu MAP II, s možností se do projektu osobně zapojit – v pracovních skupinách, Řídícím výboru apod. 

Další informace směřovaly k připravované výzvě šablony II, kterou MŠMT plánuje vyhlásit v únoru roku 2018. Účastníky setkání jsme obeznámili se základními informacemi k projektu – oprávnění žadatelé, způsob výpočtu alokace na projekt, dotazníkovými šetřeními vztahujícím se k šablonám II a se samotnými šablonami, které by měly být v nadcházející výzvě vyhlášeny.

Veškeré informace, které na setkání zazněly naleznete v přiložené prezentaci zde.

Věříme, že obě setkání byla pro všechny účastníky přínosná a rádi se s námi zapojí do připravovaného projektu MAP II. 

Křenovice 9. 1. 2018

 

Moravany 11. 1. 2018