ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY

OPERAČNÍ PROGRAM: Integrovaný regionální operační program

ZAMĚŘENÍ:

 • Bezpečnost dopravy
 • Cyklodoprava

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze.

POZOR!!!! Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

V rámci specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy budou podpořeny následující oblasti:

1.Bezpečnost dopravy

Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná kombinace uvedených aktivit,

Vedlejší podporované aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

2. Cyklodoprava

Podporovány budou aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti a podporu cyklodopravy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • je možná kombinace uvedených aktivit,
 • je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.

Vedlejší podporované aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

 

Povinné přílohy k žádostem Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava:

 • Plná moc (v případě přenesení pravomocí na jinou osobou)
 • Zadávací a výběrová řízení (za předpokladu, že má žadatel již zrealizována potřebná VŘ, dokládá uzavřenou smlouvu na plnění zakázky)
 • Studie proveditelnosti (dle osnovy uvedené v příloze č. 4D nebo 4F Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)
 • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (viz příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (obce a jimi zřizované organizace přílohu nedokládají)
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, přílohu č. 8 nedokládá)
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů (v případě, že žadatel předpokládá peněžní příjmy v období realizační fáze projektu)
 • Smlouva o spolupráci (v případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí)

Bližší informace k podpoře bezpečnosti dopravy naleznete na záložce CLLD (Výzvy), případně na webových stránkách IROP.