ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM: Integrovaný regionální operační program

ZAMĚŘENÍ

 • Podpora infrastruktury mateřských škol
 • Podpora infrastruktury základních škol
 • Podpora infrastruktury zájmového, neformální a celoživotního učení

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze.

POZOR!!!

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti. Pokud je zařízení již bezbariérové a dostupnost prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.
 • Výzva NENÍ URČENA pro školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, školy praktické a speciální.
 • Všechny projekty, které se budou přihlašovat do výzvy MAS Bobrava, musí mít svůj záměr zanesen ve Strategickém rámci MAP/KAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

V rámci specifického cíle 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení budou podpořeny následující oblasti:

1.Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu bez navýšení kapacity podporovaného zařízení. Tato výzva není určena pro rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
 • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu.

2. Infrastruktura základních škol

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO.

Hlavní zaměření projektu musí vést ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích:

 • komunikace v cizích jazycích,
 • přírodní vědy,
 • technické a řemeslné obory,
 • práce s digitálními technologiemi.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude v MAP  v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP daného zařízení označená klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích:

 • komunikace v cizích jazycích,
 • přírodní vědy,
 • technické a řemeslné obory,
 • práce s digitálními technologiemi.

Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory RVP pro základní vzdělávání (Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyk, Další cizí jazyk, Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda – Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce  a průřezová témata RVP ZV, Environmentální výchova. Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na NSK a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B Specifických pravidel pro žadatele příjemce.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Povinné přílohy žádosti o podporu

 • Plná moc (v případě přenesení pravomocí na jinou osobou)
 • Zadávací a výběrová řízení (za předpokladu, že má žadatel již zrealizována potřebná VŘ, dokládá uzavřenou smlouvu na plnění zakázky)
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (obce a jimi zřizované organizace přílohu nedokládají)
 • Studie proveditelnosti (dle osnovy uvedené v příloze č. 4A, 4B nebo 4D Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce)
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, přílohu č. 8 nedokládá)
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů (v případě, že žadatel předpokládá peněžní příjmy v období realizační fáze projektu)
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (obce a jimi zřizované organizace přílohu nedokládají)
 • Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení (pouze u ZŠ a MŠ, nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců)
 • Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (pouze u MŠ, přílohu žadatel dokládá, pokud realizací projektu dojde  k modernizaci školského zařízení, která zajistí zachování kapacity mateřské školy bez nutnosti udělit výjimku KHS ke zvýšení kapacit)

Bližší informace k podpoře bezpečnosti dopravy naleznete na záložce CLLD (Výzvy), případně na webových stránkách IROP.