Alokace programového rámce IROP je pro období 2014-2020 v současné době ve výši 28 145 325 Kč. Ta je mezi jednotlivé specifické cíle rozdělena následovně: 

1. S.C. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 87,5 % 24 626 090,86 Kč
2. S.C. 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 12,5 % 3 519 234,14 Kč

Spoluúčast žadatele je v rámci projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

Na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, na vedlejší aktivity maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. na tomto odkaze.

Harmonogram výzev IROP na rok 2021 na tomto odkaze. 

Podrobnější informace k jednotlivých specifickým cílům naleznete v menu vpravo.