Místní akční skupina (dále jen MAS) funguje na principu metody LEADER a její vnitřní fungování a zřizovací dokumenty musí splňovat požadavky stanovené Standardizací MAS. Hlavním úkolem MAS pak je koordinovat spolupráci svých členů a partnerů na základě společně zpracované rozvojové strategie. V období 2014-2020 je tento přístup nazýván jako Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), který je jedním z tzv. integrovaných nástrojů pro územní rozvoj ČR.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) vychází z podrobné analýzy rozvojového potenciálu a potřeb územní působnosti MAS a navhrhuje cíle, opatření a měřitelné indikátory, které budou naplňovány konkrétními projekty a aktivitami realizovanými jednotlivými členy/ partnery/ žadateli o podporu v území.

SCLLD také obsahuje tzv. Programové rámce. Jedná se o souhrn opatření, která je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů.

V dotačním období 2016 – 2020 budeme přerozdělovat prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) cca 38 mil. Kč. Tyto finance budou rozdělovány v rámci dvou operačních programů: Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. Podrobné informace o podporovaných aktivitách v těchto operačních programech naleznete v menu vpravo.

Schválenou SCLLD MAS Bobrava včetně příloh naleznete pod záložkou Dokumenty →  SCLLD.

VÝZVY – vyhlášené i ukončené.