Priority vzdělávání na Šlapanicku k připomínkám

28. 4. 2020 Alena Kováříková

V rámci aktualizace strategie regionu ORP Šlapanice v oblasti vzdělávání do r. 2023, kterou mj. v rámci projektu MAP zpracováváme, jsme společně s pracovními skupinami došli k následujícím prioritám v oblasti vzdělávání:

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

 • 1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část
 • 1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu)
 • 1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností
 • 1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků

 • 2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem výuky
 • 2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti přírodovědných oborů
 • 2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka
 • 2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy
 • 2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků
 • 2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí

 • 3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé formy výuky
 • 3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí
 • 3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání

 • 4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe
 • 4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností

Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, prosíme o jejich zaslání do 3. května.