Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit v oblasti ŽP

27. 6. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí se chystá uvolnit 25 milionů korun na vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti životního prostředí. Ministerstvo tak chce podpořit environmentální vzdělávání vedoucí ke zlepšení znalostí a zapojení dětí v oblasti životního prostředí a možnost škol využívat kvalitních programů jako doplňků výuky. Jedním z cílů projektu má být rovněž podpora koordinace dlouhodobých vzdělávacích akcí, pořádání klíčových odborných seminářů, konferencí, kampaní a programů pro veřejnost s celorepublikovým nebo nadgerionálním významem.

O dotaci ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů mohou zažádat územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, zapsané ústavy, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Pro více informací nás neváhejte kontatkovat.