Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

8. 6. 2022 Martina Stará

JMK vyhlásil dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022“. Program je ve čtyřech dotačních titulech systematicky nastaven tak, aby obce a města mohla plánovat a provazovat adaptační opatření na svých územích, aby je mohla projektově připravovat, postupně realizovat a u některých aktivit zajišťovat následnou péči. Aktuálně běží druhé kolo sběru žádostí (s finanční alokací cca 10,5 mil. Kč), které končí 31.08.2022 v 17:00 v dotačních titulech:

  • DT 1 Zadržení vody v krajině (max. výše dotace 500 tis. Kč) je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu rybníků, malých vodních nádrží, úpravy na drobných vodních tocích (úprava koryta a břehů), a retenčních opatření, které posílí přirozenou funkci zadržení vody v krajině, protierozní opatření výsadbu zeleně (stromy, keře) výstavba vegetačních/zelených střech a instalace podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití.
  • DT2 – Následná péče o zeleň (max. výše dotace 50 tis. Kč) je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, nákup a použití půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků.
  • DT 3 Projektová dokumentace (max. výše dotace 100 tis. Kč) je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace (projektová dokumentace se musí vztahovat k územnímu řízení, stavebnímu řízení, dokumentaci pro provedení stavby či jiné formě povolení) na realizaci aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace vody v krajině.
  • DT 4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (max. výše dotace 60 tis. Kč) je zaměřen na podporu zpracování koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině včetně možností rozpracování variantních řešení adaptačních opatření, u kterých se předpokládá pozitivní dopad na vodohospodářskou situaci, lokální mikroklima, zvýšení biodiverzity, diverzifikaci krajiny, regulaci eroze půdy a stav sucha obecně.

Dotační program je určen pro: obce, DSO, školy, církve, zemědělské podnikatele, spolky a  obecně prospěšné společnosti dle zák.248/1995 Sb.

Žádost o dotaci můžete podat přes Dotační portál Jihomoravského kraje více na odkaze:  ZDE