OPZ Výzva pro územní samosprávné celky

16. 4. 2019 Martina Stará

Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost si mohou obce zažádat o podporu zaměřenou na pomoc ÚSC připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve SRRVS (Strategický rámec rozvoje veřejné správy).

Příjem žádostí:                od 22. 3. do 21. 6. 2019

Limity rozpočtu:              1 – 10 mil. Kč

Délka realizace:               max. 24 měsíců

Spolufinancování:          5 %

Alokace:                            270 750 000 Kč

Aktivity projektu

  • Podpora řízení kvality

Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality.

Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality.

CAF, ISO 9001, ISO/ IEC 27001 (ISMS), Model CSR a udržitelného rozvoje, Model excelence EFQM, MA 21, benchmarking/ benchlearning.

  • Podpora tvorby strategických dokumentů

Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů.

Tvorba či aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení obcí a krajů (pasporty, generely, apod.).

Zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi implementace GDPR.

  • Podpora procesního řízení v organizaci

Popis hlavních procesů organizace, zejména procesů realizovaných v rámci přenesené působnosti (životní situace), resp. samostatné působnosti; zavedení systému řízení procesů v organizaci.

Součástí aktivit mohou být vzdělávací aktivity k procesnímu řízení, pořízení SW nástroje k procesnímu řízení.

  • Nástroje komunikace s veřejností

Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data) vč. souvisejícího vzdělávání (kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí).

  • Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů
    ve veřejné správě.

Realizace školících programů včetně tvorby nových vzdělávacích programů, využity mohou být nástroje jako kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí, konzultace, workshopy.