Operační program životní prostředí vyhlašuje poslední letošní výzvy

9. 10. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace. Jedná se o poslední dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které rezort v tomto roce otvírá. Další jsou naplánovány na příští rok. Pro žadatele je v rámi Operačního program dohromady alokována 1 mld. Kč.

Konkrétně byly vyhlášeny následující výzvy:

74. výzva: Dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích 

Podporované aktivity:

 • 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
 • 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Oprávnění žadatelé: 

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu, státní podniky, státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a  experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (ops, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající

Výše podpory: max. 85 % celkových způsobilých výdajů, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 16. října 2017 (9:00) do 15. ledna 2018 (20:00)

66. výzva: Protipovodňové varovné systémy

Podporované aktivity:

 • 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Oprávnění žadatelé: 

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu, státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a  experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (ops, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Výše podpory:  max. 85% celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů.

 Příjem žádostí: od 16. října 2017 (9:00) do 15. ledna 2018 (20:00)

75. výzva: Odstranění ekologických zátěží

Podporované aktivity:

 • 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik
 • 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit

Oprávnění žadatelé: 

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejnoprávní instituce,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a  experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (ops, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Výše podpory: max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Příjem žádostíod 1. 11. 2017 (9:00) do 1. 2. 2018 (20:00)

V případě, že budete mít zájem s žádostí o dotaci pomoci či máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit!