Operační program Životní prostředí nabízí 800 milionů pro projekty na třídění a nakládání s odpadem

14. 8. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci zařízení prosběr, třídění a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.

V rámci vyhlášené výzvy bude možné podpořit následující aktivity:

 •  3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů;
  • technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič);
  • systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů);
  • systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů;
  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady (vyjma skupiny odpadů 17 a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů).
 • 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  • výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů).
 • 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení;
  • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO);
  • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu). V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu. Zařízení na termické zpracování kalů z ČOV musí být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.;
  • výroba paliv z ostatních odpadů. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR. Žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv z odpadů.
 • 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
  • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky. Žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení. V rámci projektu může být podpořena nezbytně nutná související infrastruktura. Tato infrastruktura bude moci být používána striktně pouze za účelem plnění předmětu podpory;
  • v rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků, (podskupina 16 01 z katalogu odpadů), samostatné zařízení ke sběru, svozu nebo skladování NO nebo zdravotnických odpadů.

V rámci aktivity 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků) mohou o dotaci požádat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Na podporu v rámci ostatních aktivit mohou žadatelé dosáhnout bez omezení.

Celková alokace výzvy ve výši 800 mil. Kč bude mezi žadatele rozdělena dle jednotlivých typů projektů, přičemž výše podpory může představovat max. 85 % způsobilých nákladů. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 1. 9. 2017 (9:00) do 1. 12. 2017 (20:00).

Pokud potřebujete s vypracování žádostí o dotaci pomoci či máte jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit!