MAS Bobrava dne 29. 4. 2020 vyhlásila 6. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá od 29. 4. do 5. 6. 2020 vč. 

 • Celková výše alokace dotace pro 6. výzvu je 2 157 624,- Kč.
 • Min. výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů : 350 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů

Úplné znění výzvy PRV č. 6

 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.
 • Kompletní informace a podmínky platné pro žádosti o dotaci v rámci PRV přes MAS na tomto odkaze. 

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Podporované oblasti  (k 9. 4. 2020)

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy; příloha prokazující Soulad s MAP

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení; Metodika stanovení poměrné části výdajů

h) Muzea a expozice

Přehled nejčastějších dotazů a odpovědí v tomto dokumentu.

Semináře pro žadatele – pozvánka na webináře.

 • 6. 5. 2020 od 13:30 webinář k podmínkám výzvy a oblastem podpory – prezentace; videozáznam z webináře.
 • 14. 5. 2020 od 13:30 webinář k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře – prezentace;  videa z webináře a k práci s Portálem farmáře a formulářem žádostí o dotaci na tomto odkaze.

Závazný vzor plné moci ke stažení zde.

Znění vyhlášené Fiche 5 (tj. kritéria bodového hodnocení Žádostí o dotaci)

Fiche 5 – kritéria bodového hodnocení (soubor nejprve stáhněte a až poté otevřete ve svém počítači)

Seznam všech podpořených projektů ze strany MAS v programovém období 2014-2020 ke dni vyhlášení výzvy tj. 29. 4. 2020 pro potřeby kritéria č. 5 „Projekt prvožadatele“ na tomto odkaze.

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možné přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Povinné přílohy žádosti

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.

Specifické přílohy dle jednotlivých oblastí podpory Fiche 5

Pro všechny oblasti podpory:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – prohlášení podepisuje statutární zástupce dané obce; součástí prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde se daná oblast řeší (stačí obecně). Závazný vzor prohlášení zde.

 a) Veřejná prostranství v obcích – specifické přílohy nejsou stanoveny

 b) Mateřské a základní školy

 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS).
 • Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást SR MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie. Příloha ke stažení tomto odkaze. 

c) Hasičské zbrojnice

 • Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.

f) Kulturní a spolková zařízení – specifické přílohy nejsou stanoveny

h) Muzea a expozice – specifické přílohy nejsou stanoveny

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu. 

Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.

Nepovinné přílohy stanovené MAS

Nepovinné přílohy MAS nejsou stanoveny.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele – Pravidla 19. 2.1 (k 9. 4. 2020) zde, dále jsou jsou k nalezení na stránce szif.cz zde nebo dole na této stránce.