5. výzva PRV byla STORNOVÁNA – nebude vyhlášena. Žádosti o dotaci bude možné podávat do výzvy PRV č. 6.

 • Celková výše alokace dotace pro 5. výzvu je 2 157 624,- Kč.
 • Min. výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů : 350 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 •  Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.
 • Kompletní informace a podmínky platné pro žádosti o dotaci v rámci PRV přes MAS na tomto odkaze. 

Podporované oblasti  (k 9. 4. 2020)

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Přehled nejčastějších dotazů a odpovědí v tomto dokumentu.

Semináře pro žadatele

 • 6. 5. 2020 od 13:30 informační seminář/ webinář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem
 • 14. 5. 2020 od 13:30 seminář/ webinář k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře

Aktuální informace o místě konání seminářů/ odkazy na webináře budou doplněny 

Procesní dokumenty 

Bude doplněno spolu s vyhlášenou výzvou 

Znění vyhlášené Fiche 5 (tj. kritéria bodového hodnocení Žádostí o dotaci)

Bude doplněno spolu s vyhlášenou výzvou 

Seznam všech podpořených projektů ze strany MAS v program. období 2014-2020 ke dni vyhlášní výzvy tj.(bude doplněno) pro potřeby kritéria č. 5 Projekt prvožadatele (bude doplněno).

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možné přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Povinné přílohy žádosti

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.

Specifické přílohy dle jednotlivých oblastí podpory Fiche 5

Pro všechny oblasti podpory:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – prohlášení podepisuje statutární zástupce dané obce; součástí prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde se daná oblast řeší (stačí obecně). Závazný vzor prohlášení zde.

 a) Veřejná prostranství v obcích – specifické přílohy nejsou stanoveny

 b) Mateřské a základní školy

 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS).
 • Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie.

c) Hasičské zbrojnice

 • Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.

f) Kulturní a spolková zařízení – specifické přílohy nejsou stanoveny

h) Muzea a expozice – specifické přílohy nejsou stanoveny

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu. 

Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.

Nepovinné přílohy stanovené MAS

Nepovinné přílohy MAS nejsou stanoveny.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze , přílohy interních postupů zde.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele – Pravidla 19. 2.1 (k 9. 4. 2020) zde, dále jsou jsou k nalezení na stráncszif.cz zde nebo dole na této stránce.