Dne 27. 1. 2023 MAS Bobrava vyhlašuje 10. výzvu PRV. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023.  Úplné znění výzvy PRV č. 10 zde 

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

 • Alokace dotace: 363 575,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 300 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 35.

Kompletní informace a podmínky platné pro žádosti o dotaci v rámci PRV přes MAS na tomto odkaze. 

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Podporované oblasti Fiche 5

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení; Metodika stanovení poměrné části výdajů

h) Muzea a expozice

Semináře pro žadatele – pozvánka na semináře 

 • 1. 2. 2023 od 15:00 hod., prezentace zde.
 • 7. 2. 2023 od 15:00 hod., prezentace zde.

Závazný vzor plné moci ke stažení zde.

Seznam již podpořených projektů

Seznam všech podpořených projektů ze strany MAS v programovém období 2014-2020 ke dni vyhlášení výzvy tj. 27. 1. 2023 pro potřeby kritéria „Projekt prvožadatele“ na tomto odkaze.

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možné přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Povinné přílohy žádosti

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.

Specifické přílohy dle jednotlivých oblastí podpory Fiche 5

Pro všechny oblasti podpory:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – prohlášení podepisuje statutární zástupce dané obce; součástí prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde se daná oblast řeší (stačí obecně). Závazný vzor prohlášení zde.

 a) Veřejná prostranství v obcích – specifické přílohy nejsou stanoveny

 b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

 • Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.

f) Kulturní a spolková zařízení

 • V případě režimu nezakládající veřejnou podporu prohlášení o lokálním dopadu projektu.

h) Muzea a expozice – specifické přílohy nejsou stanoveny

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu.

 1. Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
 2. Hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

Nepovinné přílohy stanovené MAS

Nepovinné přílohy MAS nejsou stanoveny.

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících,a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele – Pravidla 19. 2.1 zde.