Dne 27. 9. 2021 byla vyhlášena 5. výzva IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, která je zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Bezpečnost dopravy (chodníky)
  • Cyklodoprava

Celková výše alokace pro 5 výzvu:  1 408 930,78 Kč.  

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ od 27. 9. 2021 (12:00 hod.) do 8. 11. 2021 (12:00 hod).

Úplné znění 5. výzvy IROP 

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálního hodnocení a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře k nalezení zde.

Semináře pro žadatele

  • Čtvrtek 7. 10. 2021 od 10:30 hod. v malém sále Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – pozvánka se na seminář na tomto odkaze, prezentace zde.
  • Program semináře: představení výzvy, hodnocení a výběr projektů – kritéria hodnocení, postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+.

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+_53. výzva_CLLD

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace v sekci „Semináře pro žadatele“.

Přílohy žádosti

Přílohy k žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 (verze k 8. 10. 2019). 

P4D_Osnova studie proveditelnosti 53. výzva Bezpečnost dopravy.

P4E_Osnova studie proveditelnosti 53. výzva Cyklodoprava.

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy MAS Bobrava z.s._IROP_verze3_finální

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP (1. 3. 2021).

Specifická pravidla IROP (8. 10. 2019)

Text nadřazené výzvy IROP č. 53 (8. 10. 2019).