Dne 25. 11. 2019 byla vyhlášena 4. výzva IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, která je zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Bezpečnost dopravy (chodníky + bezpečnost dopravy)
  • Cyklodoprava

Celková výše alokace pro 4 výzvu:  13 466 476,09 Kč.  Příjem žádostí o dotaci bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ od 25. 11. 2019 (12:00 hod.) do 24. 2. 2020 (12:00 hod).

Úplné znění 4. výzvy IROP 

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list FNaP

Kontrolní list VH

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře k nalezení zde.

Semináře pro žadatele

  • Čtvrtek 16. 1. 2020 od 9:00 hod. v malém sále Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – pozvánka se na seminář na tomto odkaze.

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+_53. výzva_CLLD

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace v sekci „Semináře pro žadatele“.

Přílohy žádosti

Přílohy k žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 (verze k 8. 10. 2019). 

P4D_Osnova studie proveditelnosti 53. výzva Bezpečnost dopravy.

P4E_Osnova studie proveditelnosti 53. výzva Cyklodoprava.

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy MAS Bobrava z.s._IROP_verze3_finální

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP (15. 10. 2019).

Specifická pravidla IROP (8. 10. 2019)

Text nadřazené výzvy IROP č. 53 (8. 10. 2019).