Dne 10. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí do 3. výzvy IROPkterá byla zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Celková výše alokace pro 3. výzvu:  2 610 806,89 Kč.

3. výzva MAS Bobrava-IROP-Vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře k nalezení zde.

Semináře pro žadatele

  • Informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem – dne 9.5.2019 od 12:30 hod v Malém sále Sportovní a společenské haly v Nebovidech (prezentace zde).

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

Postup pro podání žádosti v MS2014+

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace v sekci „Semináře pro žadatele“.

Přílohy žádosti

Přílohy k žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68.. K nalezení jsou i na tomto odkaze. 

P4A_Osnova studie proveditelnosti_Infrastruktura MŠ

P4B_Osnova studie proveditelnosti_Infrastruktura ZŠ

P4D_Osnova studie proveditelnosti_Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy MAS Bobrava, z.s._IROP_verze1_finální

Interní postupy MAS Bobrava z.s._IROP_verze2_finální – (platná verze pro 3. výzvu IROP)

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP (verze 6. 3. 2019)

Specifická pravidla (verze 3. 5. 2018)

Text výzvy IROP 68 (verze 3. 5. 2018)