Dne 5. 11. 2018 ve 12 hod byl ukončen příjem žádostí do  2. výzva IROPkterá je zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Bezpečnost dopravy (chodníky)
  • Cyklodoprava

Celková výše alokace pro 2 výzvu:  19 000 000,- Kč.

Úplné znění 2. výzvy IROP zde.

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti.

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení.

Kontrolní list FNaP

Kontrolní list VH

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete zde.

Semináře pro žadatele

  • středa 5. 9. 2018 od 14:00 hod. V Malém sále Sportovní a společenské haly v Nebovidech (vedle Obecního úřadu) – informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem. Pozvánka na seminář k nahlédnutí zde. Prezentace ze semináře zde.

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+_53. výzva_CLLD

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace v sekci „Semináře pro žadatele“.

Přílohy žádosti

Přílohy k žádosti jsou vymezeny  Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53. K nalezení jsou i na tomto odkaze. 

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.

P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava.

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy MAS Bobrava, z.s._IROP_verze1_finální

Interní postupy MAS Bobrava z.s._IROP_verze2_finální – (platná verze pro 2. výzvu IROP)

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP.

Specifická pravidla IROP výzva č. 53.

Text nadřazené výzvy IROP č. 53.