FICHE 3: NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Neproduktivní investice v lesích
ALOKACE 1 958 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 5 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 0 % (100 % dotace)

POZOR!!! Podpořeny budou pouze investiční výdaje, vzniklé nejdříve po datu podání Žádosti o dotaci na MAS

Podpora je zaměřena na projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí apod.  

Obecné podmínky Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze. 

Výše podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje

 • opatření vedoucí k:
  • posílení rekreační funkce lesa (značení, stezky pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, herní a naučné prvky, fitness prvky),
  • usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory),
  • údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků),
  • bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně apod.),
 • nákup pozemku.

Typové projekty:

 • rozmístění laviček a jiných odpočinkových stanovišť podél stezky,
 • zřízení naučné stezky s informačními tabulemi,
 • umístění odpadkových košů a jiné.

Oprávnění žadatelé

 • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL,
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Další podmínky

 • Projekt lze realizovat na PUFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000,
 • PUFL musí být zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou,
 • Projekt musí mít motivační účinek = předložení Žádosti o dotaci před zahájením prací, tj. způsobilost výdajů až po podání Žádosti o dotaci,
 • přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých budou realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.
 • Nelze podpořit stezky širší než 2 m a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Povinné přílohy Fiche 3 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS:

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak platný a ke dni předložení přílohy pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS (nepovinné) – bodové zvýhodnění. 

Cenový marketing/ zadávací/ výběrové řízení 

 • Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou objednávku/y.
 • Cenový marketing : 
  1. hodnota zakázky je nižší než 500 tis. Kč bez DPH – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.
 • Zadávací/ výběrové řízení žadatel provede u zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce), a to v souladu se zákonem a Příručkou pro zadávání zakázek platnou pro PRV. Kompletní dokumentaci k zadávacímu/ výběrovému řízení včetně podepsané smlouvy s vybraným dodavatelem žadatel předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

Finanční zdraví projektu (výdaje projektu jsou vyšší než 1 mil. Kč)

Průřezové přílohy 

Pravidla a manuály pro žadatele

Práce s Portálem farmáře