FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Investice do zemědělských podniků
ALOKACE 835 294 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 700 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 50 % (50 % dotace – možnost navýšení pro mladé začínající zemědělce o 10 %)

POZOR!!! Podporovány budou pouze investiční výdaje do zemědělských podniků, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Obecné podmínky Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze. 

Výše podpory

Podpora je stanovena ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu; tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce.

Způsobilé výdaje

 • Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě,
 • nákup nemovitosti. 

Typové projekty:

 • nákup traktorového návěsu pro přepravu komodit,
 • modernizace technického vybavení,
 • pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k malotraktoru, svinovacího lisu, diskové sekačky,
 • investice do chovu dojnic, rekonstrukce stáje pro dojnice,
 • přepravník pro přepravu zvířat,
 • nákup taženého postřikovače,
 • pořízení techniky pro sklizeň píce a nového obraceče píce,
 • nákup průmyslového vysavače, lisu s baličkou,
 • nákup žacího stroje a jiné.

Oprávněný žadatel

 • Zemědělský podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; k datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Další podmínky

 • Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele – posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu dle LPIS (za rok podání Žádosti o platbu na MAS či rok předcházející), 
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb,
 • přípustné právní vztahy k nemovitostem, kde budou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny pořízené stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
 • V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního vztahu k nemovitostem neprokazuje.

Povinné přílohy Fiche 1 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS :

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru; příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály / Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež ) – prostá kopie.
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie.
 • V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

Cenový marketing/ zadávací/ výběrové řízení 

 • Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou objednávku/y.
 • Cenový marketing : 
  1. hodnota zakázky je nižší než 500 tis. Kč bez DPH – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.
 • Zadávací/ výběrové řízení žadatel provede u zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce), a to v souladu se zákonem a Příručkou pro zadávání zakázek platnou pro PRV. Kompletní dokumentaci k zadávacímu/ výběrovému řízení včetně podepsané smlouvy s vybraným dodavatelem žadatel předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Finanční zdraví projektu (výdaje projektu jsou vyšší než 1 mil. Kč)

Průřezové přílohy 

Pravidla a manuály pro žadatele

Práce s Portálem farmáře