FICHE 5: OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
ALOKACE 1 642 491,- Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU 50 000,- Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU 400 000,- Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 20 % (80 % dotace)
Kompletní podmínky Žádosti o dotaci v rámci PRV přes MAS na tomto odkaze. 

Důležité informace

Výše podpory

Dotace je stanovena ve výši 80 % způsobilých výdajů projektu.

Oblasti podpory  (k 10. 1. 2022) 

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory naleznete pod následujícími odkazy: 

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Další podmínky (kompletní podmínky Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze)

 • V rámci čl. 20 lze o dotaci požádat v různých režimech podpory (více specifikováno u jednotlivých oblastí podpory):
  • a) režim nezakládající veřejnou podporu;
  • b) režim de minimis – celková výše podpory 1 žadatele v režimu de minimis za 3 libovolná po sobě jdoucí jednoletá účetní období nesmí překročit 200 000 EUR.
 • rámci článku 20 v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory (tj. možnost podání i 2 žádostí o dotaci jedním žadatelem – 1 v režimu de minimis, 1 v režimu nezakládajícím veřejnou podporu); 
 • projekt musí být v souladu s plánem/ programem rozvoje dané obce (strategickým rozvojovým dokumentem);
 • doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace;
 • žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu; 
 • žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu;
 • realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.

Cenový marketing/ zadávací/ výběrové řízení 

 • Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou objednávku/y.
 • Cenový marketing : 
  1. hodnota zakázky je nižší než 500 tis. Kč bez DPH – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.
 • Zadávací/ výběrové řízení žadatel provede u zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce), a to v souladu se zákonem a Příručkou pro zadávání zakázek platnou pro PRV. Kompletní dokumentaci k zadávacímu/ výběrovému řízení včetně podepsané smlouvy s vybraným dodavatelem žadatel předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Dotaci také nelze poskytnout na

Další výdaje, na které nelze poskytnou dotaci v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory viz výše. 

 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice.

Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS 

Další přílohy, které je nutné doložit naleznete u jednotlivých oblastí podpory viz výše. 

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – prohlášení podepisuje statutární zástupce dané obce; součástí prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde se daná oblast řeší (stačí obecně). Vzor prohlášení zde. 

Průřezové přílohy 

Pravidla a manuály pro žadatele

Práce s Portálem farmáře