Aktuální výzvy do Programu rozvoje venkova.

Plánovaná alokace programového rámec PRV je pro období 2016-2023 včetně přechodného období 2021-2023 ve výši 10 652 310 Kč. Ta bude rozdělena do následujících Fichí: 

 • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků
 • Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích
 • Fiche 4 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
 • Fiche 5 Občanská vybavenost obcí 


Důležité informace: 

Společné podmínky pro všechny Fiche (oblasti podpory):

 • Kritéria přijatelnosti projektu: 
  • projekt lze realizovat na území příslušné MAS,
  • projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS.
 • doba udržitelnosti, tj. lhůta vázanosti projektu na účel projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace;
 • žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu; 
 • realizací projektu vznikne samostatný funkční celek;
 • realizace projektu nejpozději do 30.6.2025; 
 • místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu;
 • žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel; 
 • v rámci článku 20 v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory (tj. podpora v režimu de minimis nebo v režimu veřejné podpory);
 • za danou Fichi v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny klasifikace ekonomických činností CZ-NACE);
 • v případě nákupu nemovitosti musí být příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání žádosti o platbu (vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník nemovitosti);

Způsobilé výdaje projektu: 

 • Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti;
 • výdaje, které lze podpořit v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory na této stránce;
 • za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace);
 • příjemce dotace je povinen hradit výdaje související s realizací projektu jen prostřednictvím vlastního BÚ;
 • hotovostní platbou lze uhradit max. 100 000 Kč výdajů projektu; 
 • při výběru projektů nelze u projektu (zejména hraničního) převádět způsobilé výdaje do nezpůsobilých výdajů;
 • Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je stanovena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:
  1.  sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem, V případě, že některá/é položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase,
  2.  částky stanovené ve znaleckém posudku,
  3.  limitů (pokud jsou stanoveny) – pro projekty čl. 20 je stanoven závazný limit pouze pro oblast d) Obchody pro obce.

Nezpůsobilé výdaje projektu:

 • Výdaje, na které nelze poskytnout dotaci v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory na této stránce;
 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice;
 • kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté;
 • pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie – za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových.
 • v případě zemědělských investic: nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);
 • závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů;
 • výdaje týkající se včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů;
 • zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu;
 • obnovu vinic;
 • oplocení vinic a sadů;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
 • nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);

Cenový marketing/ zadávací/ výběrové řízení 

 • Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou objednávku/y.
 • Cenový marketing : 
  1. hodnota zakázky je nižší než 500 tis. Kč bez DPH – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.
 • Zadávací/ výběrové řízení žadatel provede u zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce), a to v souladu se zákonem a Příručkou pro zadávání zakázek platnou pro PRV. Kompletní dokumentaci k zadávacímu/ výběrovému řízení včetně podepsané smlouvy s vybraným dodavatelem žadatel předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

Finanční zdraví projektu (výdaje projektu jsou vyšší než 1 mil. Kč)

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Vytvoření pracovního místa v rámci projektu

 • V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo musí postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel – Metodika tvorby pracovních míst; povinnost vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele; nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v hlavním pracovním poměru – pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, tzn., že pro potřeby této kontroly nelze do pracovních míst podniku započítat DPP/DPČ. Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO – živnostníka, jestliže v Registru ekonomických subjektů je za datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS. Pro prokázání nově vzniklých pracovních míst je současný stav zaměstnanců u příjemce dotace za aktuálně uzavřený rok, nebo nastalé kratší období roku, porovnán s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru v podniku za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci. Pracovní místo je možné v souvislosti se spolufinancovaným projektem vytvořit od podání Žádosti o dotaci; metodika pro výpočet RPJ
 • udržitelnost vytvořených pracovních míst:
  • 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace u malých a středních podniků,
  • 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace u velkých podniků.

Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS (platné pro všechny Fiche):

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.

Průřezové přílohy 

Povinné přílohy při podpisu Dohody o poskytnutí dotace:

 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis; Formulář prohlášení k de minimis (formulář se otevře až po jeho uložení do počítače) – originál.
 • Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (pouze v případě, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavřeno další účetní období či došlo ke změně vlastnické struktury podniku).

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu (formulář ŽoP generován přes Portál farmáře): 

 • Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu – prostá kopie (je-li oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, anebo evidence zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá).
 • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie.
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony nebo související doklady, vč. výrobních čísel strojů či technologií,) – prostá kopie.
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie.
 • V případě nákupu strojů a technologií  doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě (při kontrole na místě musí příjemce dotace předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí), technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál – prostá kopie.
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou v užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – prostá kopie.
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie.
 • Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace –  je součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu.
 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do splátek; toto potvrzení nesmí být starší 30 kalendářních dnů k datu podání Žádosti o platbu na MAS.
 • Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá kopie.
 • Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie.
 • V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace – prostá kopie.
 • Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen (fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou identifikovatelnost).
 • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a jedná se o malý a střední podnik – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků, jinak se na žadatele bude pohlížet jako na velký podnik.
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).

Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu: 

 • Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je odevzdána každoročně do 31. 7. po celou dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od proplacení dotace na účet příjemce).

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla 19. 2.1 pro žadatele (prosinec 2022) zde.

Práce s Portálem farmáře

Další pravidla a příručky

Prohlášení podniku o zařazení do kategorie podniku: