Dodatek k SCLLD č. 3 – změna fin. plánu PRV

Dodatek k SCLLD č.3

Dodatek k SCLLD č. 2 – principy preferenčních kritérií PRV

Dodatek k SCLLD č. 2

Dodatek k SCLLD č. 1 – implementace čl. 20

Dodatek k SCLLD č. 1

Střednědobá evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (SCLLD)

Střednědobá evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava 

Zápisy z jednání diskuzních skupin k mid-term Evaluaci SCLLD: 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (SCLLD)

Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Příloha 1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech

Příloha 2 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů

Příloha 3 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření)

Příloha 4 Mapa území a seznam obcí

Příloha 5 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha 6 Analýza rizik

Příloha 7 Čestné prohlášení

Příloha 8 Datová základna MAS Bobrava

Příloha 9 Vazba na strategické dokumenty

Zapojení komunity do vypracování Strategie CLLD

V rámci přípravy strategie bylo využito několika různých nástrojů pro aktivizaci veřejnosti a její zapojení do procesu přípravy strategického dokumentu. Vzhledem k velmi krátké historii působení MAS Bobrava byl preferován spíše osobní přístup místo plošného dotazníkového šetření od instituce, která ještě nemá takové povědomí v regionu. Významnou roli tak sehráli představitelé jednotlivých obcí, místních podnikatelských subjektů a neziskových organizací, se kterými byly realizovány strukturované rozhovory. V neposlední řadě dostala prostor i veřejnost, a to prostřednictvím veřejných projednání a možnosti připomínkovat jednotlivé části strategie díky zveřejnění na webu. Do přípravy přispěly taktéž orgány MAS, do kterých byli zvoleni zástupci z regionu.

Níže uvádíme taxativní výčet nejdůležitějších momentů zapojení komunity.

Archiv dokumentů a změn k SCLLD 

Archiv dokumentů a změn k SCLLD na tomto odkaze.