Dne 2. 5. 2024 MAS Bobrava vyhlašuje SZP výzvu č.1. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá od 2. 5. 2024 do 10. 6. 2024.  Úplné znění SZP výzvy č.1 zde 

Fiche 4: Podnikání malých a středních podniků  

 • Alokace dotace: 1 000 000 ,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 1 000 000,- Kč
 • Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 4 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 35.

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

 • Alokace dotace: 2 830 300 ,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 35.

Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích

 • Alokace dotace: 2 000 000 ,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 1 000 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 6 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 35.

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře.

 • Výběrová komise 1
 • Výběrová komise 2
 • Řídící výbor

Podporované oblasti

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Lesní a polní cesty
 • Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 • Stezky v lese i mimo les
 • Drobné památky v krajině

Semináře pro žadatele – pozvánka na semináře 

Důležité informace

Společné podmínky pro všechny oblasti podpory:

 • Projekt je realizován na území MAS Bobrava. Místem realizace projektu se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny předměty projektu. V případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa realizace projektu do Žádosti o dotaci. V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci.
 • Projekt je v souladu s SCLLD MAS Bobrava.
 • Doba udržitelnosti, tj. lhůta vázanosti projektu na účel projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
 • Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu; 
 • Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.
 • Realizace projektu nejpozději do dvou let nebo dle nastavení preferenčního kritéria od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
 • Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel; 
 • Za danou Fichi v dané Výzvě MAS bude možné administrovat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele
 • Příjemce prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem, ve kterých je uvedeno místo realizace) při kontrole na místě předložením příslušných dokumentů (výpis z katastru, nájemní smlouva smlouva o zřízení věcného břemene …).

Způsobilé výdaje

 • Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
 • Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci na MAS. Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace).
 • příjemce dotace je povinen hradit výdaje související s realizací projektu jen prostřednictvím vlastního bankovního účtu;
 • hotovostní platbou lze uhradit max. 100 000 Kč výdajů projektu; 
 • Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je stanovena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:
  1. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS CZ a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem. V případě, že některá/é položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase,
  2. částky stanovené ve znaleckém posudku (vypracování znaleckého posudku může v případě potřeby zadat SZIF),
  3. limitů (pokud jsou stanoveny).

Nezpůsobilé výdaje projektu

 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – za nepoužitý majetek (stroje a zařízení, dopravní prostředky) lze považovat takový movitý majetek, který byl vyroben v období tří let před rokem registrace Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice;
 • nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování;
 • technologie sloužící k výrobě elektrické energie;
 • investice do zalesňování, chovu včel, klecových chovů;
 • bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté
 • nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv
 • jakékoli závlahové systémy, studny včetně průzkumných vrtů;
 • intervenční sklady;
 • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu (vozidla kategorie M);
 • provozní náklady včetně spotřebního materiálu;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • lis na hrozny,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory),
  • filtr na víno;
 • technologii zpracování medu uvedenou v příloze č. 5–8 nařízení vlády č. 53/2023 Sb.;
 • výdaje týkající se rybolovu a jeho produktů, akvakultury, zpracování jejich produktů a jejich uvádění na trh;
 • případně další výdaje uvedené ve Specifických podmínkách Pravidel.

Výběr dodavatele

Při výběru dodavatele je žadatel povinnen postupovat dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek.

Přímý nákup

Žadatel nakupuje přímo u zvoleného dodavatele. Doporučujeme mít jednu referenční nabídku z doby podávání žádosti o dotaci (pro určení výše výdajů). Také doporučujeme mít k dispozici porovnání srovnatelných produktů, služeb jako doklad realizace nákupu za ceny v místě a čase obvyklé – např. veřejné nabídky z internetu, ceníkové podklady, e-mailové nabídky. Dokládání dokumentů až při podání žádosti o platbu. Seznam dokládáaných příloh zde.

Cenový marketing

Vytvoření tabulky s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tyto údaje se vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci ještě před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Seznam dokládáaných příloh zde.

Střet zájmů

V případě, že žadatel pořizuje zakázku prostřednictvím přímého nákupu nebo cenového marketingu, nesmí vyzvat osobu blízkou (§22,zákonač.89/2021Sb.,občanskýzákoník) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem.
Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje např. právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro žadatele osoba blízká a/nebo osoba,která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu žadatele, rovněž i osoba, která je členem orgánu obce jako žadatele nebo osoba blízká členu orgánu obce (např. zastupitel, starosta nebo jejich osoby blízké).
Pokud se žadatel domnívá, že může vůči němu personálně či majetkově propojený subjekt/osoba podat potenciálně výhodnou nabídku,musí zakázku vyhlásit v otevřené hospodářské soutěži.

Další dokumenty

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. (verze březen 2024) naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde.

Seznam již podpořených projektů + Počet obyvatel

Seznam všech podpořených projektů ze strany MAS v programovém období 2014-2020 ke dni vyhlášení výzvy tj. 2. 5. 2024 pro potřeby kritéria „Projekt prvožadatele“ na tomto odkaze.

Počet obyvatel pro potřeby seřazení projektů při shodném počtu bodů na tomto odkaze.