Nyní čekáme na schválení programového rámce.

Plánované podporované oblasti:

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Lesní a polní cesty
 • Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 • Stezky v lese i mimo les
 • Drobné památky v krajině

Pravidla pro konečné žadatele