Vyhlášení SZP výzvy č.1 dne 2. 5. 2024 s podáváním žádostí od 2. 5. 2024 – 10. 6. 2024. Více informací zde.

Předpoklad vyhlášení SZP výzvy č. 2 je jaro 2025 s podporou všech oblastí.

Programový rámec SZP MAS Bobrava.

Podporované oblasti dle pravidel SZP a schválené strategie MAS Bobrava:

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Lesní a polní cesty
 • Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 • Stezky v lese i mimo les
 • Drobné památky v krajině

Pravidla pro konečné žadatele

Veřejné zakázky

Publicita podpořených projektů

Společná zemědělská politika (SZP)