Název projektu: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Bobrava
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.02.01/00/22_008/0000204
Doba realizace projektu: 
1. 3. 2023 – 28. 2. 2026
Příjemce: 
MAS Bobrava, z.s.


Podstatou projektu je efektivně propojovat síť poskytovaných služeb v území a
vytvořit smysluplnou komunikaci mezi relevantními aktéry (tj. mezi místní
samosprávou, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi v území).
Hlavní cíle projektu: Cílem projektu je podpora a řešení problémů osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, stejně jako osob sociálně
slabších a znevýhodněných, které žijí na území MAS Bobrava. Podpůrné intervence,
směřující do oblasti sociálního začleňování a posilování rodinných a
mezigeneračních vazeb, jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tzn. v
místě, kde pracují či žijí. Aktivity projektu cílí na děti a mládež, rodiny s dětmi,
seniory/osamělé osoby a veřejnost v rámci MAS.
Na území MAS tak bude možné zapojit se do aktivit sdílených klubů pro děti a
mládež, účastnit se (aktivně či pasivně) osvětových a mezigeneračních aktivit,
realizovaných na území obcí MAS, případně využít služby sociálního pracovníka, na
kterého je možné se obrátit o pomoc při prevenci a snižování důsledků konkrétních
životních situací. Důraz je kladen na zajištění přístupu k informacím o způsobech
pomoci pro sebe i své blízké, posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci,
sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušenosti, podporu dobrovolnictví a
mezigenerační výměny a výpomoci.


Aktivity projektu: 
1) Sdílené kluby pro děti a mládež
2) Sdílený obecní poradce
3) Osvětové a mezigenerační aktivity


Na tento projekt je poskytována finanční podpora z prostředků EU.

Operační program Zaměstnanost Plus