OPERAČNÍ PROGRAM: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

ALOKACE VÝZVY MAS (CZV): 1 786 077,00 Kč

MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT: 250 000,00 Kč

MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT: 1 070 000,00 Kč
– z toho maximální přímé výdaje: 1 000 000,00 Kč
– maximální nepřímé výdaje (7 % paušál): 70 000,00 Kč

MÍRA PODPORY: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 50 %
Vlastní zdroje žadatele: 50 %

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 23.07.2024, od 12:00 hod

DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU PORJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ: 30.08.2024, do 12:00 hod, prostřednictvím e-mailu optak@masbobrava.cz

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: bude doplněno

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: Výdaje jsou způsobilé až od podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO v MS2021+ nikoli k datu podání projektového záměru na MAS.

ZACÍLENÍ PODPORY:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří. Podmínky výrazného posunu jsou následující:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

Žadatel o podporu musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) Je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) Uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:

 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
 • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;

d) Podle svého čestného prohlášení není v likvidaci;

e) Podle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období6 předcházejících datu podání žádosti o podporu;

Další podmínky, které musí žadatel ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace splňovat naleznete v Textu nadřazené výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – výzvy I. – kap. 5.2

Nepodporované kategorie CZ-NACE:

 • Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh (12, 46.35, 47.26 ad.)
 • Sekce A – Zemědělství, lesnictví a rybářství (01, 02, 03)
 • Sekce J – Informační a komunikační činnosti (61)
 • Sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví (64, 65, 66)
 • Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti (82)
 • Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (92)

Dále je vyloučeno poskytnout podporu de minimis na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

VÝZVA MAS A JEJÍ PŘÍLOHY

2.výzva MAS Bobrava-OP TAK – bude doplněno

Příloha č. 1 Kontrolní list administrativní fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD- bude doplněno

Příloha č. 2 Kontrolní list věcné fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD – bude doplněno

Příloha č. 3 Osnova podnikatelského záměru – bude doplněno

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o plátcovství daně z příjmu – bude doplněno

Příloha č. 5 Čestné prohlášení o velikosti podniku – bude doplněno

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o rodinném podniku – bude doplněno

Příloha č. 7 Interní postupy MAS – bude doplněno

Interní postupy MAS – přílohy – bude doplněno

TEXT APŘÍLOHY NADŘAZENÉ VÝZVY

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Příloha č. 1 – Model hodnocení

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce zvláštní část

Příloha č. 6 – Nepodporovatelné kategorie CZ – NACE

Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“ 26.1.2024