1.výzva již vyhlášena. Více informací zde.

MAS Bobrava bude mít v programovém období 2021-2027 nově zařazen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Předpokládaná alokace 1. výzvy OP TAK: 3 230 000 Kč (příspěvek EU)

Žadatel podává tzv. záměr do výzvy MAS. Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projektovou žádost do systému ISKP21+.

Podporované aktivity: 

* Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
* Pořízení výrobních strojů a zařízení. 

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace. 

Míra podpory: 50 % – malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis) 

Cílová skupina: malý a střední podnik (definice GBER

Způsobilé výdaje
• Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
• Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
• Služby (např. web, cloud, online prvky) 

Klíčová specifika a omezení: Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.  

Harmonogram výzev 2024: https://www.masbobrava.cz/wp-content/uploads/2024/03/OP-TAK_Harmonogram-vyzev-2024_001.xlsx

Text nadřazené výzvy OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477

Společné přílohy aktivit OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak–267118/

Informace k pravidlům výzvy najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API).

FAQ k výzvě

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)