Alokace výzvy MAS (CZV): 8 449 130,00 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 5 00 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 999 999,00 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9. 5. 2023, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 9. 5. 2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 13. 6. 2023, 12:00

Podporované aktivity:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 1 Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kontrolní list admin hodnocení-IROP-Doprava

Příloha č. 2 Kontrolní list věcné hodnocení-IROP-Doprava

Příloha č. 3 Formulář projektového záměru

Příloha č. 4 Vyjádření MAS o souladu_nesouladu

Příloha č. 5 Kontrolní list shody s MS2021+

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s. (verze 1, platnost od 3.5.2023)

Nadřazená výzva 60. VÝZVA IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (platná k datu vyhlášení výzvy).

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (platná k datu vyhlášení výzvy).

Další potřebná dokumentace na stránkách MMR zde.

Seznam přijatých záměrů na MAS zde.

Výsledek administrativního hodnocení zde.

Výsledek věcného hodnocení zde.

Projekty doporučené k podpoře zde.