Alokace programového rámce IROP 2021+ činí 19 854 658,00 Kč.

MAS nejprve obdrží a bude přerozdělovat 70 % z výše uvedené alokace, tedy 13 898 261,00 Kč.

Tato je mezi jednotlivé specifické cíle rozdělena následovně: 

  • Opatření č. 1. IROP – Doprava 8 449 130,00 Kč
  • Opatření č. 2. IROP – Vzdělávání 5 449 131 Kč

Spoluúčast žadatele je v rámci projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. pro programové období 2021+: na tomto odkaze

Aktuální harmonogram výzev IROP 2021+: na tomto odkaze

Pozor změna! Prostřednictvím datové schránky se na MAS budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru bude zveřejňován společně s příslušnou výzvou MAS.

Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD bude rozdělen do těchto fází:
1. Administrativní hodnocení
2. Prezentace projektových záměrů
3. Věcné hodnocení (v případě shodného počtu bodů rozhoduje čas příjmu projektového záměru)
4. Výběr projektových záměrů k podpoře
5. Vydání souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD

Dalšími kroky v souvislosti s projektem po vydání souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD budou:
1. Zadání kompletní žádosti o podporu i s přílohami do MS2021+.
2. Kontrola shody projektového záměru, ke kterému byl vydán soulad projektu se SCLLD, s podanou žádostí o podporu do MS2021+.