Název projektu: Společně po proudu Bobravy

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007411

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2023

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Projekt je zaměřen na zajištění dostatečných kapacit pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava a taktéž animační aktivity v oblasti OP VVV.

Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu. Cílem projektu je i realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava, účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Aktivity projektu: 
1) Přípravné, podpůrné činnosti
2) Provozní činnosti
3) Animace strategie CLLD
4) Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Jedná se prakticky o všechny činnosti v rámci těchto aktivit, které jsou vymezené ve specifických pravidlech výzvy, a to s výjimkou činnosti příprava SCLLD (aktivita Přípravné, podpůrné činnosti), jelikož SCLLD již byla dokončena a schválena.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z prostředků EU.