Následující projekty zaměřené zejména na podporu pracovníků a samotného chodu kanceláře MAS byly spolufinancovány Jihomoravským krajem, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje“. 

Název projektu: Bobrava sobě 2023

Doba realizace projektu: 1.3.2023 – 31.12.2023

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem MAS Bobrava v rámci tohoto projektu je podpora místních podnikatelů a producentů z území MAS, a to prostřednictvím rozvoje regionální značky Brněnsko a dalších podpůrných propagačních nástrojů.

Výše uvedeného bude dosaženo prostřednictvím spolupráce s okolními subjekty – místními akčními skupinami (MAS Slavkovské Bojiště, MAS Podbrněnsko, MAS Brána Brněnska a MAS Brána Vysočiny) na rozvoji společné regionální značky Brněnsko, která je zavedena na území těchto MAS. Bude se jednat zejména o pokračování v certifikaci žadatelů regionální značky Brněnsko a jejich propagace, semináře a další aktivity směřující k naplnění cíle akce. Dále se jedná o vytvoření a průběžnou aktualizaci seznamu regionálních výrobců a prodejců regionálních výrobků na webu masbobrava.cz, jejich propagaci na sociálních sítích, aktualizaci a doplnění/rozšíření informací uvedených v průvodci Poznejte Bobravu a v letáku Kam na Bobravě na jídlo a pití (výstupy z dotačního programu PRV JMK 2021). Součástí projektu tak bude i grafická příprava a tisk propagačních materiálů.

Náklady na výše uvedené budou představovat především náklady na animátora, který bude aktivně podnikatele/ producenty z území oslovovat – nabízet zapojení do regionální značky Brněnsko, dále bude spolupracovat s výše uvedenými MAS na rozvoji regionální značky, aktualizovat a rozšiřovat informace na výše uvedených platformách. Dále se bude jednat o náklady na tisk těchto materiálů včetně grafických prací.

Název projektu: Bobrava sobě

Doba realizace projektu: 1.3.2021 – 31.12.2021

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v rámci tohoto projektu podpora místních podnikatelů a producentů z území MAS, a to prostřednictvím zavádění regionální značky Brněnsko. Na zavádění regionální značky bude MAS spolupracovat s okolními subjekty – MAS Slavkovské Bojiště, MAS Podbrněnsko, MAS Brána Brněnska a MAS Brána Vysočiny, na jejichž území bude značka zavedena. Dále se jedná o aktualizaci a doplnění databáze regionysobe.cz o další subjekty a producenty působících na území MAS Bobrava. V neposlední řadě má MAS za cíl vytvořit brožuru o území MAS Bobrava, která bude území a místní podnikatele dále propagovat. Obsahovat bude například – turistické trasy a cyklotrasy, nabízené regionální produkty/služby atp. 

V rámci projektu budou náklady vynaloženy zejména na pracovníka na pozici animátor, který bude aktivně podnikatele/ producenty z území oslovovat – nabízet zapojení jak do regionální značky Brněnsko, tak do regionysobe.cz, dále bude spolupracovat s výše uvedenými MAS na zavádění regionální značky, zpracovávat brožuru o území MAS apod. Bude se rovněž jednat o náklady na tisk a zhotovení této brožury včetně grafických prací. V neposlední řadě se jedná o náklady na poradenství při zavádění regionální značky ze strany MAS Slavkovské bojiště.

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2020

Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu:Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2020 pokračování v rozvoji hlavní činnosti a plného provozu kanceláře MAS – zejména pak realizace Strategie CLLD, animační činnosti k výzvám, jakož i další činnosti za cílem podpory a aktivizace území MAS. Dále se jedná o přípravu nového programového období 2021-2027. Z tohoto důvodu je nutná podpora pracovníků a kanceláře MAS. Finanční prostředky v rámci tohoto dotačního titulu budou vynaloženy na mzdové náklady pracovníků kanceláře MAS, kteří MAS aktivně zastupují na krajských, celorepublikových a dalších akcích a setkáních, reprezentují zájmy regionu. Dále administrativně podporují chod kanceláře MAS, podílí se na další aktivizaci území MAS, propagaci a osvětově o činnosti MAS. V neposlední řadě se jedná o mzdové náklady na účetní, která zajišťuje chod účetní a mzdové agendy.

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2019

Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu:  Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2019 rozvoj její hlavní činnosti a plného provozu místní akční skupiny – zejména pak realizace Strategie CLLD (vyhlašování a administrace výzev), dále konzultační činnost k výzvám MAS, jakož i animační činnost k výzvám, ale i další činnost za cílem podpory a aktivizace území MAS. Z tohoto důvodu je nutná podpora manažerů a kanceláře MAS. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci SCLLD.

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2018

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2018 rozvoj hlavní činnosti a plného provozu místní akční skupiny. Z těchto důvodů je nezbytné navýšení personálního zajištění komunitně vedeného místního rozvoje o výkonného pracovníka, který bude aktivně komunikovat s regionem, ve kterém území MAS působí. Pro efektivní zacílení a působení na aktéry na venkově budou vytvářeny propagační a informační materiály, pro jejichž tvorbu bude přizván i externí odborník – grafik, aby tyto materiály byly dostatečně poutavé. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Název projektu: Podpora rozvoje MAS Bobrava

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2017 rozvoj hlavní činnosti a zahájení plného provozu místní akční skupiny. Z těchto důvodů je nezbytné navýšení personálního zajištění komunitně vedeného místního rozvoje o výkonného pracovníka, který bude aktivně komunikovat s regionem, ve kterém území MAS působí. Pro efektivní zacílení a působení na aktéry na venkově budou vytvářeny propagační a informační materiály, pro jejichž tvorbu bude přizván i externí odborník – grafik, aby tyto materiály byly dostatečně poutavé. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Název projektu: Podpora rozvoje MAS Bobrava, z.s.

Doba realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2016 konsolidace zázemí a zahájení plného provozu místní akční skupiny. Vzhledem k nedávnému založení MAS je nezbytné pro efektivní fungování a provoz MAS zajistit odpovídající kancelářské prostory včetně vybavení. Součástí nákladů projektu jsou i režijní náklady kanceláře. V rámci personálního zajištění je pro další rozvoj hlavní funkce MAS (rozvoj regionu na území 12 obcí) potřebné personální rozšíření o projektového asistenta. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).