Název projektu: 

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Bobrava

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000204

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Dotační titul: Operační program Zaměstnanost Plus

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Podstatou projektu je efektivně propojovat síť poskytovaných služeb v území a vytvořit smysluplnou komunikaci mezi relevantními aktéry (tj. mezi místní samosprávou, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi v území).

Hlavní cíle projektu:  Cílem projektu je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, stejně jako osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí na území MAS Bobrava. Podpůrné intervence, směřující dooblasti sociálního začleňování a posilování rodinných a mezigeneračních vazeb, jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tzn. v místě, kde pracují či žijí. Aktivity projektu cílí na děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory/osamělé osoby a veřejnost v rámci MAS.


Na území MAS tak bude možné zapojit se do aktivit sdílených klubů pro děti a mládež, účastnit se (aktivně či pasivně) osvětových a mezigeneračních aktivit, realizovaných na území obcí MAS, případně využít služby sociálního pracovníka, na kterého je možné se obrátit o pomoc při prevenci a snižování důsledků konkrétních životních situací. Důraz je kladen na zajištění přístupu k informacím o způsobech pomoci pro sebe i své blízké, posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušenosti, podporu dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.

Aktivity projektu: 
1) Sdílené kluby pro děti a mládež
2) Sdílený obecní poradce
3) Osvětové a mezigenerační aktivity

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z prostředků EU.