ENERKOM Bobrava

Spolek byl založen a zapsán 8. 2. 2023. Zakládajícími členy jsou MAS Bobrava, z.s., POOLTECHNIKA s.r.o., Milan Mojžís, Ing. Roman Valla a Ing. Dalibor Veverka.

IČO: 17960649

Sídlo: Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy

Stanovy spolku

Hlavním posláním spolku je společensky užitečná činnost, konkrétně přispívat ke zlepšování kvality života a životního prostředí a vyváženému rozvoji zejména na území Místní akční skupiny Bobrava, při respektování zásad komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER, partnerství a spolupráce, a to zejména poskytováním energetických služeb svým členům a vyšší míry účasti svých členů na energetickém trhu.

Dalším posláním spolku je vytvářet všestrannou péči pro uspokojování potřeb svých členů, zejména v oblasti energetiky a s využitím energetického trhu, hájit a prosazovat jejich zájmy, reprezentovat a zastupovat své členy na mezinárodní, národní i regionální úrovni a dále přinášet enviromentální, hospodářské a sociální přínosy svým členům a předmětné lokalitě.

Posláním spolku je dále vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. Spolek usiluje o to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k vyrovnání sociálních rozdílů, posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování celé společnosti při využívání energie.

ENERKOM Bobrava je od října 2023 členem Unie komunitní energetiky.

Energetický koordinátor

Jednou z prvních činností v tomto směru je činnost Energetického koordinátora, kterým je u nás Ing. Barbora Trávníčková. Společně realizujeme koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Konkrétními kroky je pomoc občanům při podávání žádosti o dotaci v Nové zelené úsporám Light a pomoc obcím při podávání žádostí o finanční podporu na vytvoření energetických koncepcí.

Cílem energetického koordinátora je:

​→ zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji; 

​→ propagovat individuální a národní přínosy energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele; 

​→ zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů; 

​→ informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování; 

​→ informovat o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor; 

​→ koordinovat činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky. 

Činnost Energetického koordinátora je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Reg. číslo: 2186000028 , Název projektu: EnKo MAS Bobrava

​NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)  

ENERKOM Bobrava