Místní akční skupina Bobrava je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a aktivní veřejnosti působících na území 13 obcí kolem Bobravy – Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko, Želešice, přičemž se k nám na podzim roku 2020 připojila obec Hajany. Hlavním cílem místních akčních skupin po celé České republice je podpora a rozvoj venkovských regionů, a to nejen prostřednictvím přerozdělování dotačních prostředků z fondů EU, ale i prostřednictvím podpory spolupráce a setkávání místních občanů a organizací.

Místní akční skupina Bobrava (dále jen „MAS“) byla dne 11. 3. 2015 založena z iniciativy aktivní veřejnosti a obcí. Od té doby má za sebou MAS spoustu zajímavé práce. MAS v programovém období 2014-2020 vyhlašovala výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V programovém období 2021-2027 budeme vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Společná zemědělská politika (SZP), Integrovaný regionální operační program (IROP) a nově také v operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

K činnosti MAS Bobrava patří i dotační poradenství a konzultace projektových záměrů v rámci různých dotačních titulů. MAS se prostřednictvím svých projektů dále aktivně zapojuje do podpory mateřských a základních škol – nejen materiální vybavení, ale i soustavné vzdělávání a podpora spolupráce zástupců škol a pedagogů. V neposlední řadě se jedná např. o výsadby ovocných stromů v obcích, pořádání odborných seminářů pro širokou veřejnost a celkovou podporu spolupráce v území MAS.

Chcete se o MAS dozvědět více nebo se stát jejím členem? Neváhejte nás kontaktovat nebo rovnou vyplňte členskou přihlášku – členská přihláška ke stažení zde. Více o podmínkách členství v MAS ve Stanovách zde. Přihlášku lze podat do jedné z následujících zájmových skupin:

  1. Podnikatelé
  2. Aktivní veřejnost
  3. Volnočas, rodina a sport
  4. Vzdělávání
  5. Místní samospráva

Výše ročního členského příspěvku je každoročně stanovena Valnou hromadou před koncem kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se členský příspěvek platí. Historicky členské příspěvky platí pouze členské obce, a to ve výši 15,- Kč/ obyvatel. 

Územní působnost MAS Bobrava je na katastru následujících obcí: