MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem či smogem

20. 2. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu životní prostředí vyhlásilo výzvu na tzv. ekoinovace. Podpořeny budou chytré nápady/ projektové náměty, které pomohou napříkad lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů. Cílem Výzvy je tedy zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

S ohledem na široké zaměření Výzvy a různorodost řešených problémů a navržených technických řešení není možné jednoznačně definovat výčet podporovaných aktivit, níže uvedené aktivity jsou tak uvedeny jako příklad:

  1. Voda – přirozené zadržování vody a její využití, řízená infiltrace povrchových vod do vod podzemních, snižování rizik povodní a sucha, integrované hospodaření s živinami, poskytování vodohospodářských služeb ve venkovských oblastech a jiné.
  2. Kvalita ovzduší – energetické projekty se zaměřením na kvalitu ovzduší a snížení emisí pevných částic v kritických místech a citlivých oblastech SPÚR (tzv. specifické oblasti), energetické využití biomasy a kalů městských ČOV optimalizace dopravy (snížení požadavků na transport materiálu/zboží, využití lokálních zdrojů, využití moderních technologií a preference šetrných dopravních prostředků), bezemisní vytápění a jiné.
  3. Odpady – nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu (potravinový odpad, stavební a demoliční a těžební odpad, odpad s obsahem kritických surovin…), inovativní metody sběru odpadu a jiné.
  4. Energetické úspory a chytrá řešení v energetice  – návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení, chytré sítě (smart grids) včetně inteligentního měření a řízení spotřeby, lokální sítě (micro grids) – distribuční sítě malého rozsahu, sezónní ukládání energie (možnost krátkodobého i dlouhodobého uskladnění energie a její následné využití) a jiné.

Žádost o dotaci mohou podat obce, svazky obcí, kraje, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné více než 50 procenty obcí či krajem či solečnosti s ručením omezeným vlastněné více než 50 procenty obcí či krajem.

Pro žadatele je dohromady v rámci výzvy připraveno 100 mil. Kč, přičemž minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 tis. Kč, maximální výše dotace na projekt je pak 50 mil. Kč. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období 13. 2. 2017 –  30. 6. 2017 do 14:00 hod. Podpořené projekty pak budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Pro více informací se na nás neváhajete obrátit.