Místní akční skupiny JMK v Událostech v regionech

13. 3. 2017 Alena Kováříková

Místní akční skupiny Jihomoravského kraje byly zmíněny v Událostech v regionech České televize. Reportáž ČT byla zaměřena na problematiku zpoždění vyhlašování výzev MAS a zdržení rozdělování finančních prostředků určených pro daný region. Toto zpoždění není pouze problémem Jihomoravského kraje, ale potýkají se s ním všechny MAS v České republice (cca 180 MAS). Výzvy měly být vyhlašovány již v loňském roce, což Místní akční skupiny vystavuje riziku nevyčerpání všech alokovaných financí určených pro daný region, případně ke snížení alokace z důvodu nedostatečného čerpání financí. Reportáž je možné shlédnout na tomto odkaze.

Podmínkou pro vypisování výzev a přerozdělování finančních prostředků do území bylo vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která následně musí být schválena jednotlivými Řídícími orgány (ŘO) – Integrovaný regionální operační program (MMR), Operační program Zaměstnanost (MPSV), Program rozvoje venkova (MZe) a Operační program Životní prostředí (MŽP). V případě MAS Bobrava se jedná o Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. Právě z důvodu procesu schvalování jednotlivých SCLLD se Místní akční skupiny dostaly do prodlení, neboť na určitých Řídících orgánech celý proces trvá neúměrně dlouho (mnohdy s překročením stanovených lhůt pro kontrolu a schválení). Z těchto důvodů dochází k výraznému zpoždění vypisování výzev a rozdělování finančních prostředků v programovacím období 2014 – 2020.

Povinnost zasílat dokumenty pro kontrolu a schválení na ŘO má MAS i v případě před vyhlášením výzvy a po ukončení výzvy a hodnocení projektů – všechny dokumenty s tím spojené. Otázkou tedy zůstává, zda je či bude jedinou překážkou zdržení rozdělování finančních prostředků v regionu pouze schvalování SCLLD.

Uvedené se týká i naší MAS Bobrava, přestože jsme naši Strategii komunitně vedeného místního rozvoje podali ke schválení na jaře roku 2016, nemáme SCLLD stále schválenou. Z tohodů důvodu nyní nemůžeme začít vyhlašovat výzvy a přerozdělovat peníze do našeho regionu. Nicméně se v sučasné době na vyhlašování výzev připravujeme, veříme, že naše Strategie bude brzy úspěšně schválena a alokované finanční prostředky do území v dohledné době přivedeme.