Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Šlapanice schválen!

2. 10. 2017 Alena Kováříková

Projekt MAP SO ORP Šlapanice, který jsme jako partneři spolu s MAS Slavkovské bojiště a MAS Moravský kras realizovali od března 2016 do konce září 2017, se nám nachýlil ke konci. Základní vizí projektu nám bylo: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Lépe se jim spolupracuje na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem.“  A co všechno se nám v rámci roku a půl realizace a plánování podařilo jsme shrnuli na následujících stránkách.

Dne 21. září jsme svolali Řídící výbor projektu a představili mu všechny výstupy projektu – samotný strategický dokument MAP ORP Šlapanice, který se dále skládá z analytické části, strategické části, akčního plánu na školní rok 2017/2018 a implementační části. Dále jsme se členy Řídícího výboru probrali i další aktivity, které jsme v rámci projektu realizovali, informovali jej o další činnosti stávajících pracovních skupin a jiném. Dále jsme Řídícímu výboru krátce nastínili další pokračování projektu – bude vyhlášena výzva k realizaci navazujícího projektu MAP II, který bude vyhlášen dohromady s projektem Implementace MAP. Jelikož se na setkání ŘV nesešla většina členů, nebyl ŘV usnášeníschopný, proto jsme o výstupech projektu následně nechali hlasovat per rollam, kdy byl k 29. září 2017 projekt schválen.

Všechny dokumenty v jejich schválené podobě a více informací naleznete na tomto odkaze.