MAS se zúčastnila Regionální stálé konference JMK

28. 3. 2017 Alena Kováříková

V pátek 24. března 2017 jsme se zúčastnili 11. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Jednání byli mimo jiné přítomni náměstkové JMK, hejtman JMK i ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová se svými náměstky.

Na programu jednání bylo představení nejnovějších informací z Ministerstva pro místní rozvoj, výsledků jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání, zaměstnanost,…). Dále se mělo hovořit o naplňování akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2016, výroční zprávě RSK JMK za rok 2016, o aktuálních informacích k činnosti a strategiím MAS v území JMK a jiném.

Úvodní slovo si vzala paní ministryně Šlechtová, který krátce pohovořila o účelu Regionálních stálých konferencích a o prostředcích z evropských fondů. Po několika prvních zodpovězených dotazech ze strany paní ministryně se debata dále přesunula k problematice komunitně vedeného místního rozvoje, které bylo v konečném případě věnováno cca 90 % celého času jednání. Dotazy směřovaly k situaci s hodnocením SCLLD MAS a rovněž se probírala svízelná situace naší sousední MAS Slavkovské bojiště, jejíž Strategie nebyla Řídícím orgánem IROP schválena. Vzhledem k omezenému času se paní ministryně celého jednání RSK nezúčastnila a závěry své návštěvy shrnula v tiskové zprávě (tisková zpráva zde).

Další body jednání RSK byly probrány velmi rychle, kdy jsme jako zástupci MAS JMK na jednání vystoupili s touto prezentací, která mimo jiné obsahuje grafy s akutálním stavem hodnocení SCLLD. Dále byla RSK předložena a následně schválena příslušná usnesení (viz. prezentace). Další body jednání bere RSK v potaz.

Přes průběh celého jednání, zejména pak se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, musíme konstatovat, že nám MASkám dost členů RSK vyjádřilo podporu přímo v argumentaci s ministryní a rovněž po jednání. Proto věříme, že všechny MASky budou co nejdříve podpořeny a začneme vyhlašovat výzvy a přerozdělovat finanční prostředky ke komunitnímu rozvoji našich území.